Giao an vat ly lop 9

Tháng Tám 31, 2015 2:30 chiều

Ngày soạn:

TiÕt 47                                                       BÀI TẬP

 1. Môc Tiªu
 2. KiÕn thøc :

– LuyÖn tËp vËn dông kiÕn thøc ®· häc ®Ó gi¶i mét sè bµi tËp vÒ m¸y biÕn thÕ

– NghiÖm l¹i c«ng thøc cña m¸y biÕn thÕU1/U2=n1/n2

 1. KÜ n¨ng :

     –  Cã kü n¨ng gi¶i bµi tËp

3.Th¸i ®é:

– CÈn thËn, trung thùc

 1. GDMT :

– Sử dụng điện hợp lí để không gây cháy, đoản mạch.

 1. ChuÈn bÞ

GV : Bảng phụ vẽ hình 37.1, có nội dung bài 1

      HS : Häc sinh lµm c¸c bµi tËp giê tr­íc gi¸o viªn cho vÒ nhµ

III. ph­¬ng ph¸p:

ThuyÕt tr×nh, vÊn ®¸p vµ gîi më.

 1. c¸c ho¹t ®éng d¹y häc
 2. æn ®Þnh líp: (1’)
 3. KiÓm tra : (4’)

HS1 : – Nªu cÊu t¹o vµ ho¹t ®éng cña m¸y biÕn thÕ?

HS2 : – M¸y biÕn thÕ ho¹t ®éng dùa trªn nguyªn t¾c nµo?

HS3 : – Muèn m¸y biÕn thÕ ë C4 trë thµnh m¸y t¨ng thÕ ta lµm thÕ nµo?

 1. Bµi míi:

 

HOT ĐỘNG CA GV HOT ĐỘNG CA HS
Hoạt động 1 : giải bài tập1: (5’)

GV: Treo b¶ng phô cã néi dung bµi 1.

Yªu cÇu HS th¶o luËn vµ tr¶ lêi.

 

 

 

 

 

 

 

1.Bµi tËp 1.

Gäi N1 vµ N2 lµ sè vßng d©y ë cuén s¬ cÊp vµ thø cÊp U1 vµ U2 lµ hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu cuén s¬ cÊp vµ thø cÊp. H·y chän biÓu thøc sai trong c¸c biÓu thøc sau :

A.         B. U1N1 = U2N2

C. U2 =   D.N2  =

 

Hoạt động 2 : Tìm hiểu và giải bài tập 2 (15’)

Giáo viªn th«ng b¸o bµi tËp , yªu yc hs ®äc kÜ ®Çu bµi vµ tãm t¾t bµi to¸n.

 

BT- Sè vßng d©y cña cuén s¬ cÊp vµ thø cÊp cña mét m¸y biÕn thÕ lÇn l­ît lµ: 3300 vßng vµ 150 vßng . Hái hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu cuén thø cÊp lµ bao nhiªu? BiÕt hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu cuén s¬ cÊp lµ 220V .

 

GV gäi1 hs lªn b¶ng lµm bµi tËp , hs d­íi líp lµm vµo vë, so s¸nh víi bµi lµm cña b¹n .

 

GV nhận xét phương pháp giải và đưa ra kết luận cuối cùng

 

2. Bµi tËp 2.

Tãm t¾t.

N1 =3300vßng

N2 =150 vßng

U1= 220 V

U2 = ?

                  Bµi gi¶i.

HiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu cuén s¬ cÊp lµ :

U2 ==

§/S : 10V

 

Hoạt động 3: Tìm hiểu và giải bài tập 3: (15’)

GV th«ng b¸o bµi tËp.

BT: Mét m¸y biÕn thÕ dïng ®Ó h¹ hiÖu ®iÖn thÕ tõ 500kv xuèng cßn 2,5kv .Hái cuén d©y thø cÊp cã bao nhiªu vßng? BiÕt cuén d©y s¬ cÊp cã 100 000 vßng.

 

 

GV gäi1 HS lªn b¶ng lµm bµi tËp , HS d­íi líp lµm vµo vë, so s¸nh víi bµi lµm cña b¹n

 

GV nhận xét phương pháp giải và đưa ra kết luận cuối cùng

 

3. Bµi tËp 3 :

Tãm t¾t.

U1=500 KV=500 000V

U2=2,5KV = 2500V

N1=100 000vßng

N2= ?

                   Bµi gi¶i.

Sè vßng d©y cña cuén thø cÊp lµ :

N2=vßng

§/S :500 vßng

 

 1. Cñng cè : (4’)

– Nªu cÊu t¹o vµ ho¹t ®éng cña m¸y biÕn thÕ?

– M¸y biÕn thÕ ho¹t ®éng dùa trªn nguyªn t¾c nµo?

– Muèn m¸y biÕn thÕ ë C4 trë thµnh m¸y t¨ng thÕ ta lµm thÕ nµo?

– phương pháp giải các bài tập

 

 

 

 1. H­íng dÉn häc ë nhµ: (1’)

– §äc tr­íc bµi 39: Tæng kÕt ch­¬ng II

– Tr¶ lêi ë nhµ c¸c c©u hái phÇn tù kiÓm tra