Giao an vat ly lop 9

Ngày soạn: TiÕt 47                                                       BÀI TẬP Môc Tiªu KiÕn thøc : – LuyÖn tËp vËn dông kiÕn thøc ®· häc ®Ó gi¶i mét sè bµi tËp vÒ m¸y biÕn thÕ – NghiÖm l¹i c«ng thøc cña m¸y biÕn thÕU1/U2=n1/n2 KÜ n¨ng :     …